Awards

 1. Bài viết đầu tiên

  Viết 1 bài ở bất kỳ box nào đó trong diễn đàn để nhận được điều này.

  Điểm thành tích: 1

 2. Người nào nó thích bài viết của bạn

  Người nào đó thích một trong những bài của bạn. Hãy tiếp tục đăng bài nhiều hơn nữa

  Điểm thành tích: 2

 3. Tiếp tục trở lại

  Bạn đã đăng 30 bài viết, hãy yêu thích điều này.

  Điểm thành tích: 5

 4. Không thể ngừng lại!

  Bạn đã đăng 100 bài viết. Tôi hy vọng điều này mang đến cho bạn nhiều hơn trong ngày..

  Điểm thành tích: 10

 5. Tôi thích nó rất nhiều

  Các bài viết của bạn vừa được thích 25 lần.

  Điểm thành tích: 10

 6. Dễ thương một cách nghiêm túc

  Các bài bạn đã đăng vừa đạt được 100 lượt thích

  Điểm thành tích: 15

 7. Liên kết!

  1.000 bài viết ư? Thật ấn tượng!

  Điểm thành tích: 20

 8. Không thể diễn tả được tố chất của bạn

  Các bài viết của bạn vừa được thích 250 lần!

  Điểm thành tích: 20

 9. Tôi yêu nó!

  Các bài viết bạn đã đăng vừa đạt được 500 lần thích.

  Điểm thành tích: 30