Các danh hiệu

 1. 1

  Bài viết đầu tiên

  Viết 1 bài ở bất kỳ box nào đó trong diễn đàn để nhận được điều này.

 2. 2

  Người nào nó thích bài viết của bạn

  Người nào đó thích một trong những bài của bạn. Hãy tiếp tục đăng bài nhiều hơn nữa

 3. 5

  Tiếp tục trở lại

  Bạn đã đăng 30 bài viết, hãy yêu thích điều này.

 4. 10

  Không thể ngừng lại!

  Bạn đã đăng 100 bài viết. Tôi hy vọng điều này mang đến cho bạn nhiều hơn trong ngày..

 5. 10

  Tôi thích nó rất nhiều

  Các bài viết của bạn vừa được thích 25 lần.

 6. 15

  Dễ thương một cách nghiêm túc

  Các bài bạn đã đăng vừa đạt được 100 lượt thích

 7. 20

  Liên kết!

  1.000 bài viết ư? Thật ấn tượng!

 8. 20

  Không thể diễn tả được tố chất của bạn

  Các bài viết của bạn vừa được thích 250 lần!

 9. 30

  Tôi yêu nó!

  Các bài viết bạn đã đăng vừa đạt được 500 lần thích.